Školský psychológ

Pre rodičov

Vážení rodičia,

každý prechádza z času na čas obdobím, keď veci v našich životoch nejdú podľa našich predstáv. Deti a dospievajúci tiež prežívajú rôzne formy ťažkostí, problémov v škole, doma, so spolužiakmi alebo kamarátmi. V takýchto situáciách je dobré mať možnosť sa na niekoho obrátiť. Okrem iných dospelých (rodičov, učiteľov, vychovávateľov...) pomocnú ruku im ponúka aj psychologička pôsobiaca v našej ZŠ.

Ak má škola svojho psychológa, žiaci majú možnosť odbornej starostlivosti priamo v školskom zariadení. Každý žiak je chránený zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade poskytovanie psychologickej starostlivosti pre žiaka, je nevyhnutné, aby jeho rodič, resp. zákonný zástupca dal písomný informovaný súhlas s týmto postupom.

Ako sa objednať na stretnutie so školskou psychologičkou?

V prípade záujmu o psychologické poradenstvo je potrebné dopredu sa objednať na emailovej adrese broni.strnadelova@gmail.com alebo si termín dohodnúť osobne počas konzultačných dní a hodín. Hodiny určené pre konzultácie:
 • Pondelok: 7.30- 14.30
 • Štvrtok: 10.00- 13.00

Ako pracuje školská psychologička?

Osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy. Vo svojej činnosti sa zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole v rámci Etického kódexu školského psychológa, najmä:
 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho psychologického poradenstva, prevencie a intervencie,
 • odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov.
Individuálne stretnutie trvá spravidla 45 minút, podľa potrieb môže byť kratšie, resp. dlhšie. Poskytnutie psychologickej starostlivosti Vášmu dieťaťu ako aj všetky konzultácie s Vami v súvislosti s riešením vzdelávacích a osobných problémov Vášho dieťaťa sú bezplatné. Ak je súčasťou starostlivosti psychologická diagnostika, jej závery sú prísne dôverné a o výsledkoch je rodič resp. zákonný zástupca vždy informovaný. Samotným individuálnym stretnutiam so žiakmi predchádza úvodná konzultácia s rodičom alebo učiteľom, kde sa spresní konkrétny spôsob spolupráce.

Žiakom sú tiež poskytované aj odborno-vzdelávacie a psychologicko-preventívne skupinové aktivity na témy podporujúce osobnostný, sociálny rozvoj a psychické zdravie žiaka.

Milí rodičia, prosím o porozumenie: občas sa stane, že sa žiak príde "len" vyrozprávať. Trápia ho kamarátske vzťahy, má toho veľa v škole a občas aj doma. Prosím, nebráňte tomuto kontaktu so mnou. Ak by boli potrebné závažnejšie a dlhodobejšie konzultácie, určite Vás kontaktujem. Veľakrát deťom stačí, že situáciu rozoberieme a ja im ukážem aj iný pohľad na vec a spoločne sa snažíme meniť prístup, správanie alebo nazeranie na situáciu. Pre mňa je to spôsob, akým si so žiakmi budujem dôveru a verím, že ak v budúcnosti budú mať naozaj vážny problém, nebudú sa báť za mnou prísť.

Pre žiakov

Milý žiak/žiačka! Ako školská psychologička som tu pre Teba:
 • ak máš ťažké obdobie a cítiš, že na to sám nestačíš,
 • ak si bez nálady a nič Ťa neteší,
 • ak sa cítiš v poslednom období zmätený/á,
 • ak sa Ti nedarí v škole,
 • ak sa necítiš v triede dobre,
 • ak máš konflikty s učiteľmi,
 • ak máš osobné alebo rodinné problémy,
 • ak Ti niekto ubližuje,
 • ak máš otázky, o ktorých nemáš s kým hovoriť,
 • ak Ťa trápi problém niekoho iného.
Môžeš ma kontaktovať prostredníctvom učiteľa alebo rodiča.

Čo zahŕňajú konkrétne psychologické činnosti?

Diagnostická - poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
 • používa psychodiagnostické metódy (interview, pozorovanie, sociometria, dotazník, anketa, posudzovacie škály, projektívne techniky a i.) zamerané na zistenie: všeobecných intelektových schopností žiakov, špecifických schopností žiakov, osobnostných vlastností, temperamentu, postojov, hodnôt žiakov, motivácie, výkonu žiakov, profesijných záujmov žiakov , sociálnych vzťahov, sociálnej klímy a emocionálnej atmosféry  v triede, problémov žiakov v správaní , štýlov učenia sa žiakov a pod.

Intervenčná - vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Poskytuje odborné psychologické služby vo vypätých situáciách, ktoré sa vyskytnú na pôde školy. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

Preventívna - pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, navrhuje programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka, ktoré monitoruje. Preventívna a edukačná činnosť môže prebiehať aj vo forme prednášok.

Poradenská - poskytuje konzultácie žiakom (prípadne rodičom a učiteľom), pre 8. a 9.ročník kariérové poradenstvo, pomáha pri integrácii žiakov a inklúzii žiakov, pomáha vedeniu školy pri nábore a výbere zamestnancov, budovaní sociálnej atmosféry školy

Kontakt

Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
Email: broni.strnadelova@gmail.com

Vzdelanie

PhD: Sociálna a pracovná psychológia (2018) – Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Mgr: Sociálna a pracovná psychológia (2016) – Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Psychologické výcviky a kurzy

 • 2016 - Facial Action Coding System (FACS)- certifikovaná kóderka tvárových emócií
 • 2016 - tréning v Rodinnej terapii zameranej na emócie (32 hod)
 • 2016-2017 - tréning v Individuálnej terapii zameranej na emócie (96 hod)
 • 2018 - tréning v Terapii zameranej na súcit (24 hod)

Výskumné projekty

 • spoluriešiteľka grantu Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. VEGA 1/0578/15 2015-2018
 • hlavná riešiteľka Grantu mladých UK “Identifikácia emócií u ľudí s extrémnymi hodnotami sebakritickosti a sebasúcitu eyetrackingom”(UK/167/2017)

Výber z publikačnej činnosti

 • Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., et al. (2018). Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 253-270. doi:10.1515/humaff-2018-0021
 • Strnádelová, B., Kanovská Halamová, J., & Mentel, A. (2017). Self-criticism. self-compassion and distinct patterns of eye tracking in emotion recognition of happiness. 13th Days of applied psychology : Psychology in and around us [elektronický zdroj]. - Niš : University of Niš, 2017. - ISBN 978-86-7379-458-7. - S. 118 [CD-ROM]
 • Strnádelová, B., Koróniová, J., & Baránková, M. (2017). Zážitok komunity v kontexte rozpoznávania emocionálnych výrazov. In J.Halamová (Ed.), Komunitná psychológia na Slovensku 2017 (65-80). Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK pre Ústav aplikovanej psychológie
 • Baránková, M., Gablíková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2017). Human and artificial intelligence: validation of power moments in emotional videos, a pilot study. In A. Gregar, M. Horák (Ed.). Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase (28-40). [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Gablíková, M., & Strnádelová, B.(2016). Teachers ́ ability to detect student ́s facial expressions of emotion. In J. Halamová (Ed.), Komunitná psychológia na Slovensku 2016 (pp. 100-108). Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve  UK pre Ústav aplikovanej psychológie.

Vedenie kurzov na Ústave aplikovanej psychológie, FSEV UK:

 • Základy klinickej psychológie
 • Klinická psychológia v pracovnej sfére
 • Základy psychologickej metodológie
 • Konflikty a ich riešenie
 • Psychodiagnostika a psychometria
 • Seminár k záverečnej práci
 • História psychológie

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]