Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách

Národný projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR realizuje na celom Slovensku MPC v Trenčíne v spolupráci s partnermi.

Zameranie projektu

Nadstavba základného vzdelávania v oblasti IKT:

 • inovácie vyučovania s podporou IKT na predmetovej a medzipredmetovej úrovni
 • využívanie multimédií, dostupného softvéru a edukačných programov
 • možnosti internetu a elektronickej komunikácie v procese vyučovania
 • možnosti e-learningu v celoživotnom vzdelávaní

Organizácia vzdelávania

 • účasť na vzdelávaniach je bezplatná
 • vzdelávanie prebieha od mája 2007 na celom území Slovensku
 • formy vzdelávania:
  • prezenčná (kombinovaná) – min. 8 hodín pod odborným vedením lektora (multiplikátora), ďalších 16 hodín tvorí samoštúdium a vypracovanie výstupov
  • e-learning – dištančné štúdium pod vedením multiplikátora prostredníctvom internetu (učitelia sa môžu po zaregistrovaní individuálne prihlásiť na stránke www.fitucitela.sk), dĺžka vzdelávania závisí od potrieb účastníka
 • vzdelávanie je schválené príslušným oddelením MŠ SR - po úspešnom absolvovaní účastník získa osvedčenie FIT o funkčnej gramotnosti učiteľa v informačných technológiách v zmysle vyhlášky 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Podmienky získania FIT certifikátu

 • úspešné absolvovanie 4 modulov vzdelávania z oblasti funkčnej gramotnosti v IKT
 • preukázanie schopnosti aplikovať IKT vo vyučovaní

Cieľová skupina

 • všetci pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl

Požiadavka na vstupné vedomosti

 • základné zručnosti v práci s počítačom

Ďalšie informácie získate na www.fitucitela.sk.

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]