Medzinárodný multilaterálny projekt Sokrates

  • spoznať, konfrontovať a porovnať vzájomne svoje krajiny, tradície, školy, mestá, kraje
  • byť otvorení pre iné kultúry, jazyky, spôsob života a názory.

Takýmto spôsobom chceme podporiť a motivovať žiakov k zdokonaleniu ich vedomostí a zručností nielen v materinskom, ale i v cudzom jazyku.
Téma projektu "Čo vidím z môjho okna?" je poňatá metaforicky. Ukrýva sa pod ňou okrem spomínaných faktov i niekoľko aktuálnych problémov dnešnej modernej doby (ochrana životného prostredia, zachovanie historického a kultúrneho bohatstva a pod.). Spracovanie daných tém prostredníctvom aplikovania medzipredmetových vzťahov (video nahrávky, audio nahrávky, kresby,tvorivá dramatika, básne ...) nás povedie k výslednému produktu projektu, k vytvoreniu spoločnej web-stránky, multimediálnej knihy, viacjazyčného slovíka.

Cieľ projektu: umožniť žiakom

  • vyjadriť svoje názory a myšlienky zmysluplným spôsobom
  • aktívne a tvorivo pristupovať k vzdelávaciemu procesu
  • používať moderné informačno-komunikačné technológie v praxi
  • upevniť a zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku, pretože anglický jazyk je komunikačným jazykom v celom projekte
  • aktívne sa spolupodielať pri jednotlivých aktivitách počas realizácie projektu
  • komunikovať s rovesníkmi z rôznych európskych krajín
  • stať sa plnohodnotným členom európskeho spoločenstva
  • získať poznatky o kultúre a zvykoch škôl v európskych regiónoch, pretože v súčasnosti je “rozvíjanie spoločenských zručností spolužitia v multikultúrnom svete” nevyhnutnou potrebou vo výchovno - vzdelávacom procese.

Koordinátorka tohto projektu Mgr. Martina Žgančíková

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]