Pri učení tvorme spolu učebnicu celkom novú

Krátka anotácia o projekte

Projekt "Pri učení tvorme spolu učebnicu celkom novú" vo výchovno-vzdelávacom procese nie je koncipovaný pre jeden predmet, ale spája viaceré predmety na 2. stupni ZŠ (biológia v anglickom jazyku, prírodopis, informatika, výtvarná výchova).

V projektovej práci zameranej na vytvorenie vlastnej učebnice predmetu biológia v anglickom jazyku budú žiaci riešiť konkrétne problémy spojené s ich vedomosťami a skúsenosťami. Skupina žiakov vypracováva na základe získaných a spracovaných poznatkov z učebníc, časopisov, Internetu, masmédií prezentáciu k danej učebnej látke doplnenú o dynamické animačné prvky a pracovné listy tak, aby oslovila a zaujala spolužiakov.

Učiteľ je v pozícii sprievodcu a koordinátora, dopĺňa a pomáha pri tvorbe prezentácií. U žiakov sa zdokonaľujú komunikačné schopnosti, posilňuje sa ich sebavedomie, schopnosti vyhľadávať, triediť a spracovať potrebné informácie. Informácie, takto získané ostatnými spolužiakmi, majú trvalejší charakter, na hodine je priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi prezentátorom a kolektívom, čo prispieva k okamžitej spätnej väzbe. Poznatky získané touto netradičnou formou sú trvalé, zažité a ľahko obnoviteľné. Vytvorená učebnica sa stáva hodnotným materiálom pre nasledujúce ročníky.

Koordinátorka projektu Mgr.Zuzana Hanesová

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]