Oznamy

 

Vážení rodičia !

Dňom 10.1.2022 (pondelok) bude pokračovať vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ v Pustých Úľanoch prezenčnou formou podľa platného rozvrhu.

Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť škole

           „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.


                                                               

Práce našich žiakov


Vážení rodičia žiakov 5.A

Po dnešnej (8.11.2021) konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, žiaci 5.A triedy 9.11.2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie s výnimkou žiakov, ktorým bol PCR testom potvrdený Covid-19. Títo žiaci pokračujú v 10 dňovej karanténe a riadia sa pokynmi svojho pediatra.

 8.11.2021

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia žiakov 5.A      !!!

 Z dôvodu ďalšieho výskytu pozitívneho žiaka na COVID-19 v tejto triede, žiaci zostávajú v domácej karanténe od 8.11.2021 až do odvolania riaditeľom školy. Žiaci sa budú vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu. Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

 7.11.2021

Riaditeľ školy

 

 


Vážení rodičia žiakov 5.A

 Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka na COVID-19 v tejto triede, žiaci zostávajú v domácej karanténe a budú sa do piatku 5.11.2021 vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu. Nástup žiakov do školy je 8.11.2021(pondelok).  Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

 

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia žiakov 3.B

 Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v týchto triedach, žiaci zostávajú v domácej karanténe a budú sa do piatku 22.10.2021 vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu.   Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

 

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia žiakov 1.B a 6.B triedy,

 z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v týchto triedach, žiaci zostávajú v domácej karanténe a budú sa do pondelka 11.10. vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu.   Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

5.10.2021

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia!

Prosím zákonných zástupcov žiakov, ktorí si prevzali  domáce samotesty, aby cez  program „Škola na webe“, oznámili vykonanie testovania svojho dieťa.

Ďakujeme za porozumenie!

Postupnosť krokov:

 

Prvý a druhý krok               Tretí krok                        Štvrtý krok 


 

Vážení rodičia!

Prosím zákonných zástupcov žiakov , ktorí majú záujem otestovať svoje dieťa pomocou domácich samotestov alebo  kloktacích  testov, o vyplnenie žiadosti v programe  „Škola na webe“ ( internetová žiacka knižka vášho dieťaťa).

UKÁŽKA :

Vážení rodičia,

pri vykonávaní testovania vášho dieťaťa,  pomocou  antigénových samotestov, postupujte podľa pokynov výrobcu testov a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf


 

Vážení rodičia!

 

Organizačné zabezpečenie začiatku  školského roka 2021/2022

-          Nástup žiakov do školy je 2.9.2021 t.j.štvrtok o 8,00 hod.

-          Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude o 8,10 hod. na nádvorí školy medzi budovami A a B.

-          Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť škole

           „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

-          Školský klub detí je v prevádzke od 2.9.2021 v čase:  

                                                                                              a) ranná časť trvá od  6,30 hod. do 7,50 hod.                                                                           

                                                                                              b) poobedňajšia časť od ukončenia denného vyučovania do 16,30 hod.                                                       

-          Stravovanie je zabezpečené od 2.9.2021 v školskej jedálni.

-          Triedni učitelia budú zisťovať záujem o  testovanie domácimi  antigénovými samotestami.

-         Žiaci, zamestnanci a hostia vstupujú  do budovy školy s rúškom, ktorý prekrýva horné dýchacie cesty.

-         Žiaci si prinesú prezuvky a tašky. Vyučovanie končí po štvrtej vyučovacej hodine.

 

Vážení rodičia, dnešný (1.9.2021) email z Odboru školstva, Okresného úradu Trnava:

 

„ Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

vzhľadom k tomu, že dodanie antigénových samotestov na domáce použitie bude v najbližších dňoch posunuté, rušíme termín vydávania samotestov 02.09.2021  9.00-14.00hod, Sklad CO, Priemyselná 8, Trnava.

O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

S pozdravom“

Mgr...................................

Odbor školstva | Okresný úrad Trnava "

 

Po oznámení termínu prevzatia antigénových samotestov , si ich naša škola prevezme a odovzdáme tým rodičom, ktorí prejavili alebo prejavia záujem o testovanie svojich detí.

           


 


 


Vážení rodičia,

v súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia
pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka
za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady
 na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov ZŠ žiadame rodičov, aby  najneskôr do 9.8.2021 priniesli  v čase od 9:00 hod.- 14:00 hod. zástupkyni školy dokumenty, kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

Dokumenty môžete vhodiť v jednej obálke aj do školskej schránky, ktorá sa nachádza na vstupných dverách do školy. Viď. obrázok.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste u vedúcej školskej jedálni a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia.

25.6.2021 (piatok): 

·       Žiaci II. stupňa končia vyučovanie štvrtou vyučovacou hodinou  tj. o 11,25 hod. Žiaci z Veľkého Grobu odchádzajú na autobus 10,50 hod. a žiaci zo Sládkovičova 11,36 hod.

·        Žiaci I. stupňa končia 10,30 hod. za predpokladu, že si rodič  osobne príde vyzdvihnúť  dieťa. Ak rodičia túto možnosť nemajú o ich dieťa bude postarané. ŠKD a kuchyňa  pokračuje  v nezmenenom režime.

Táto úprava súvisí s pretrvávajúcimi vysokými teplotami. 

24.06.2021

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia,

projekt výsadby ovocného stromoradia "Prívetivá krajina" je v hlasovaní. Podporte ho, prosím! Hlasovať môžete na priloženom linku aj opakovane každý deň.

Link na projekt:

https://www.2sanca.sk/.../privetiva-krajina-puste-ulany-8

 

Bližšie informácie o projekte sa dozviete :

Pre Úľany - Pro Fudemus n.o.

https://www.facebook.com/pusteulany

 


 

 

Vážení rodičia,

od 21.6.2021  žiaci II. stupňa končia vyučovanie  piatou vyučovacou hodinou  tj. o 12,15 hod. Táto úprava súvisí s pretrvávajúcimi vysokými teplotami.

 

19.06.2021

Riaditeľ školy

 


 

Školská dochádzka od 3.5.2021 (pondelok)

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra školstva z 28.8.2020 s účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva:https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Žiak pri vstupe do školy odovzdá ( Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti ) jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.  

 


 

Vážení rodičia žiakov 5. až 7. ročníka

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva a odporúčania RÚVZ Galanta  obnovujeme prezenčné vzdelávanie žiakov  5. – 7.  ročníka, od 26. 04. 2021 (pondelok).

 

-        Podmienka nástupu žiaka je negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a negatívny test samotného žiaka.  

-        Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č.160 body 17_19 platí 7 kalendárnych dní, bez ohľadu na       zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU.

 

Školská dochádzka:

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

-        ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

-        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

-        zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „ pandemickú OČR“

 

 

V akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

-        im bola nariadená karanténa/izolácia,

-        ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

-        ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej žiak zúčastňoval  v čo najväčšom rozsahu.

 

Možnosť testovania žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je 24.4.2021(sobota) od 8:00 hod. do 20:00 hod. v školskej telocvični.

Vyučovanie v 5. až 7. ročníku bude prebiehať maximálne päť vyučovacích hodín denne, z technických  dôvodov nebude  zabezpečené stravovanie pre 5. až 7. ročník.

Žiak pri vstupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie ( Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - 11a ) jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.  

 

Vyhláška 175  účinná od 19.4.2021 – prekrytie horných ciest dýchacích ; dôležité §3 exteriér

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf

Prehľad najdôležitejších zmien:

 • v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti
 • namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:
  • všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
  • na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
  • zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)

 

 

23.4.2021

Riaditeľ školy

 

 


 

Vážení rodičia žiakov 8. a 9. ročníka

 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzkach v školských zariadeniach od 19. apríla 2021 nasledovne:

-        Žiaci 8. a 9 ročníka nastupujú na prezenčné vyučovanie 19.4.2021(pondelok).

-        Podmienka nástupu žiaka je negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a negatívny test samotného žiaka.  

-        Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č.160 body 17_19 platí 7 kalendárnych dní, bez ohľadu na       zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU.

-        Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou.

 

Školská dochádzka:

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

-        ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

-        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

-        zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „ pandemickú OČR“

 

 

V akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

-        im bola nariadená karanténa/izolácia,

-        ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

-        ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej žiak zúčastňoval  v čo najväčšom rozsahu.

 

Možnosť testovania žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti je 17.4.2021(sobota) od 8:00 hod. do 12:00 hod. v školskej telocvični.

Vyučovanie v 8. a 9. ročníku bude prebiehať maximálne päť hodín denne a bude zabezpečené aj stravovanie v školskej jedálni.

Žiak pri vstupe do školy odovzdá čestné vyhlásenie ( Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu ) jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.  

 

Vyhláška 175  účinná od 19.4.2021 – prekrytie horných ciest dýchacích ; dôležité §3 exteriér

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf

Prehľad najdôležitejších zmien:

 • v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti
 • namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:
  • všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
  • na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
  • zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)

 

 

14.4.2021

Riaditeľ školy

 


 

Vážení rodičia žiakov I. stupňa,

na základe odporučenia  krízového štábu obce Pusté Úľany, otvárame od 22.03.2021 (pondelok) prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa.

Podľa COVID automatu podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka (rodiča), ktorý potvrdíte  v čestnom prehlásení Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. Pri vstupe do budovy školy, žiak toto čestné vyhlásenie odovzdá dozor konajúcemu zamestnancovi školy. Test zákonného zástupcu platí sedem kalendárnych dní.

ŠKD a školská jedáleň bude od prvého dňa v prevádzke.

Žiaci v základných školách – I. stupeň

sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

 

Žiaci v základných školách – II. stupeň

sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

 

18.03.2021

riaditeľ školy

 

 

 

 


Vážení rodičia. 

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Obce Pusté Úľany konaného dňa 10. marca 2021

Zápisnica - KŠ PU

Vzhľadom na uznesenie KŠ Obce Pusté Úľany, vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ v Pustých Úľanoch od 15.3.2021 pokračuje dištančnou formou.

 

11.3.2021

Riaditeľ školy 

 


 

Vážení rodičia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Stanovisko - RÚ VZ - Galanta

Vyučovací proces v škole a v školských zariadeniach bude obnovený až po odporučení regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.

Vyučovanie na našej škole od 8.3.2021 pokračuje dištančnou formou.

4.3.2021

Riaditeľ školy


Vážení rodičia žiakov I. stupňa,

starostovi  obce Pusté Úľany bol dňa 5.2. 2021 o 14,40 hod. doručený e-mail z Okresného úradu v Galante- odbor krízového riadenia, ktorý vyjadroval stanovisko regionálnej hygieničky  z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante a na základe tohto e-mailu starosta obce Pusté Úľany Ing. Henrich Čambál rozhodol

                                                              NEOTVORIŤ

vyučovací proces prezenčnou formou na I.stupni ZŠ v Pustých Úľanoch.

Vyučovací proces v škole a v školských zariadeniach bude obnovený až po odporučení regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.

5.2.2021

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia,

výsledky klasifikácie Vášho dieťaťa nájdete v IŽK  v časti Zostavy – Koncoročné známky - Polročné známky 

 

 


 

Vážení rodičia,

od 11.01.2021 prvý a druhý  stupeň vyučujeme dištančne. Druhý stupeň pokračuje podľa doterajšieho rozvrhu. Učitelia prvého stupňa oznámia rodičom svojich žiakov,  ako a kedy sa budú žiaci s učiteľom dištančne kontaktovať.

 

 


Vážení rodičia žiakov prvého a druhého stupňa.

 

MŠVVaŠ SR oznamuje:

od 11. januára 2021 budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.

 

4.1.2021

Riaditeľ školy

 

Plán otvárania škôl

Poznámky:

Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.


 


Vážení rodičia žiakov druhého stupňa.

V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania od 11.1.2021 na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

Nájdete ho v elektronickej žiackej knižke Vášho dieťaťa.

Ďakujem!


18.12.2020

Riaditeľ školy

 

Poznámky:

Testovanie – pomocou Antigénových testov.

O ďalšom  testovaní rozhodne vláda v januári.


 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 7.decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, obnovuje školské vyučovanie v základných školách v piatom až deviatom ročníku.

 

Vážení rodičia,

zriaďovateľ (Obec Pusté Úľany) po dôkladnom zvážení neobnovuje prevádzku Základnej školy v Pustých Úľanoch pre žiakov  piateho až deviateho  ročníka prezenčnou formou.

Z toho dôvodu žiaci  piateho až deviateho  ročníka pokračujú vo výučbe dištančnou formou  až do odvolania.

8.12.2020

Riaditeľ školy

 

 


 

 

 

 

Vážení rodičia žiakov I. stupňa!


Na odporučenie RÚVZ v Galante, všetky triedy I. stupňa prechádzajú dňom 10.11.2020 (utorok) na prezenčnú formu vyučovania.

dokumenty/mspr4.docx


 

Vážení rodičia žiakov I. stupňa!

Na odporučenie RÚVZ v Galante, žiaci:    1.A,B triedy

                                                                       2.A,B triedy

                                                                        3.A   triedy

                                                                        4.B  triedy

prechádzajú dňom 3.11.2020 (utorok) na prezenčnú formu vyučovania.

Žiaci 3.B a 4.A triedy budú naďalej vyučovaní dištančnou formou.

Prípadné otázky adresujte triednym učiteľom.

 

2.11.2020

Riaditeľ školy

  

 

 

 

Vážení rodičia žiakov I. stupňa!

 

Na odporučenie RÚVZ v Galante, riaditeľ ZŠ  prerušuje prevádzku školy od stredy 28.10.2020 . Žiaci I. stupňa prechádzajú  do 31.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Nástup žiakov I.stupňa na prezenčné vyučovanie je v utorok  3.11.2020.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia!

Žiaci 5. – 9. ročníka od pondelka 26.10. 2020 až do odvolania (cca piatku 27.11.2020) prechádzajú  na dištančné vzdelávanie. Prvý týždeň od pondelka 26.10.2020 do piatka 30.10.2020 budeme postupovať podľa doteraz platného rozvrhu. Po zistení a odstránení komunikačných nedostatkov sa rozvrh zmení.

 Žiaci 1. – 4. ročníka  pokračujú vo vyučovaní podľa platného rozvrhu hodín. ŠKD bude pracovať za rovnakých podmienok ako doteraz. Obedy budú deťom poskytované v školskej jedálni.

Jesenné prázdniny sú zmenené pre všetkých žiakov 1.- 9.ročníka,  budú deň pred celoštátnym testovaním a deň po ňom, teda piatok 30.10.2020, pondelok 2.11. 2020, piatok 6. 11. 2020 a pondelok 9.11. 2020.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROZHODNUTIE ministra školstva 23.10.2020

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuálne informácie

·       Nosenie rúšok pre prvý a druhý stupeň v základných školách je povinné. Výnimka z nosenia rúšok platí len pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.

·       Naďalej platí povinnosť správneho nosenia vhodného rúška (prekrývajúceho nos aj ústa, priliehajúceho k tvári), mať najmenej dve náhradné rúška v hygienicky nezávadnom vrecúšku.

·       Každý zákonný zástupca je povinný škole nahlásiť akúkoľvek zmenu zdravotného stavu dieťaťa v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ v domácnosti, aj ak sa to netýka priamo dieťaťa – nášho žiaka.

·       ZZ je povinný škole nahlásiť, ak dieťa zostáva doma v domácej karanténe, ktorá mu bola odporúčaná RÚVZ, ak bol on alebo iný člen rodiny v blízkom alebo možnom kontakte s pozitívnou osobou.

·       Ruší sa záujmové vzdelávanie (krúžky), jazykové kurzy a skupinová forma vzdelávania umeleckých škôl.

·       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy.Komunikácia medzi rodičmi a učiteľmi sa realizuje len dištančne (telefón, mail, ...).

·       V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16,§ 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie

2. športové výcviky a školské športové súťaže

3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode

4. kurzy na ochranu života a zdravia

5. kurzy pohybových aktivít v prírode

6. saunovanie

7. dni otvorených dverí

do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.


 

  

Organizačné opatrenia školy kvôli prevencii  nákazy COVID-19    -    platné do 30.9.2020

Žiaci:

1)      Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter ( meranie teploty,...,)

2)      Žiaci I. stupňa majú odporúčané nosiť rúška.

3)      Ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

4)      Telocvičňa a ostatné priestory na šport( posilňovňa, ... ,) sa do 30.9. nevyužívajú.

5)      Naďalej sa dodržiavajú hygienické opatrenia, ako:

dezinfekcia rúk, časté umývanie rúk, používanie len jednorazových  papierových utierok, odstupy od spolužiakov a zamestnancov.

6)      Od 21.9.2020 vyučovanie žiakov v škole prebieha v 45 minútových vyučovacích hodinách. Obedy pre žiakov prvého a druhého stupňa sú zabezpečené.  

7)      Školský klub detí (ŠKD) je zabezpečený v režime a) rannej časti od 7,00 hod.

                                                                                         b) poobedňajšia časť do 16,30 hod.

 

Rodičia, zákonný zástupca žiaka, návštevy:

1)      Vstup do budovy školy je povolený len po telefonickom rozhovore s vyučujúcim alebo riaditeľom školy a s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej vstupujúcej osoby (Príloha č.1a - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti).

2)      Ak je vstup povolený, osoba vchádza s rúškom na tvári a použije dezinfekciu rúk  umiestnenú pri dverách.


 
Otvorenie školského roka 2020/2021

Nástup žiakov 2. až 9 ročníka 2. septembra 2020 o 8,00 hod.
Nástup žiakov 1.ročníka 2. septembra 2020 o 8,30 hod.

Vzhľadom na pretrvávanie pandémie ochorenia COVID-19, organizácia prvého dňa pre žiakov je nasledovná:


- Žiaci I. stupňa vchádzajú do budovy školy vedľajším vchodom od telocvične s rúškom na tvári.

- Žiaci II. stupňa vchádzajú do budovy školy hlavným vchodom s rúškom na tvári.

- Žiaci 1. ročníka s rodičmi budú sústredení vonku pred A pavilónom, kde ich budú čakať ich budúce triedne pani učiteľky s označením 1.ročník. Po úvodnom privítaní riaditeľom školy, spolu s pani triednou učiteľkou, odídu do svojej triedy. V prípade nepriaznivého počasia pôjdu hneď so svojou triednou pani učiteľkou do svojej triedy.

- Žiaci prvého ročníka spolu s rodičmi po úvodnom zoznámení sa s pani triednou učiteľkou a svojou triedou, ukončia vyučovanie a odchádzajú domov (cca 10,00 hod.).

- Žiaci druhého až deviateho ročníka si prinesú so sebou prezuvky.

- Vyučovanie žiakom druhého až deviateho ročníka sa končí štvrtou hodinou (11,00 hod.)

- Každý žiak predkladá pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie od zákonného zástupcu (príloha 3)


Sprevádzajúce osoby žiakov sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

 

Školský klub detí a stravovanie na I. stupni sú od 2.9.2020 zabezpečené.Pani vedúca jedálne každé ráno osobne v triede zistí záujem o stravu.
Stravovanie pre druhý stupeň je do 18.09.2020 pozastavené.
Vyučovacie hodiny do18.09.2020 sú skrátené o 10 min.Žiaci druhého stupňa odchádzajú domov o 12,15 hod.Žiaci prihlásení do ŠKD majú zabezpečený obed a pokračovanie vo vyučovacom procese  v ŠKD.

 

Zákonný zástupca• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha 3), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 4).
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Dieťa nesmie školu navštevovať. 


Šk.rok 2019/2020 
ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

s účinnosťou od 22. júna 2020

a) obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ
b) obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

 Vážení rodičia,
po rozhodnutí zriaďovateľa Obec Pusté Úľany obnoviť prevádzku ZŠ školy v Pustých Úľanoch, dovoľujem si Vás informovať:


1. Od 22.6.2020 bude obnovené vyučovanie aj v 6. až 9. ročníku na základe dobrovoľnosti rozhodnutia zákonného zástupcu žiaka.
2. Vyučovať sa bude v triedach tak, ako boli vytvorené na začiatku školského roka 2019/2020.
3. Všetky aktivity budú volené tak, aby boli zaistené potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia.
4. Vyučovanie bude zamerané na upevňovanie učiva, bez písomného alebo ústneho skúšania.
5. Žiaci budú mať rozvrh hodín, ktorý bude zahŕňať aj didaktické hry s rôznym zameraním.
6. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
7. Výnimku z povinnosti nosenia rúška budú mať žiaci a pedagogickí zamestnanci počas výchovno-vzdelávacieho procesu v priestoroch školy.
8. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni, rodič predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( priečinok Dokumenty – Rôzne – Vyhlásenie ).
9. Príchod do školy bude od 7,50 hod. okrem cestujúcich žiakov a žiakov ranného ŠKD. Sprevádzajúce osoby budú mať vstup do vnútorných priestorov školy zakázaný.
10. Pri vstupe do ZŠ sa bude konať ranné meranie teploty všetkých žiakov bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.
11. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy.
12. ZŠ nebude do konca školského roka organizovať žiadne spoločné akcie, výlety, školy v prírode.
13. Vyučovanie žiakov 1. až 9. ročníka končí najneskôr piatou hodinou (12,15 hod.).
14. Stravovanie v ŠJ pre žiakov 6. až 9. ročníka nie je zabezpečené z prevádzkových dôvodov spôsobených hygienicko-epidemiologických opatrení.
15. Vyučovanie a stravovanie pre 1. až 5. ročník, ŠKD pre 1. až 4. ročník pokračuje naďalej nezmenené.
16. V pondelok 22.6.2020 si žiaci 6. až 9. ročníka prinesú všetky knihy na odovzdanie.

17. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.


Riaditeľ školy


 


Oznam MŠVVaŠ SR :
Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

Podrobné informácie a organizačné usmernenia a odporúčania k ďalšiemu otváraniu škôl zverejní ministerstvo školstva na svojej webstránke (www.minedu.sk).
ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.


Vážení rodičia,

po rozhodnutí zriaďovateľa Obec Pusté Úľany obnoviť prevádzku ZŠ v Pustých Úľanoch, dovoľujem si Vás informovať:


1. Od 1.6.2020 bude obnovené vyučovanie v 1. až 5. ročníku a v ŠKD na základe dobrovoľnosti rozhodnutia zákonného zástupcu žiaka.
2. Vyučovať sa bude v skupinách s najväčším počtom 20 žiakov, ktoré sa počas celého týždňa nebudú meniť.
3. V ŠKD budú do skupiny zaradení len žiaci toho istého ročníka a takto budú pokračovať aj pri stravovaní v ŠJ.
4. Všetky aktivity budú volené tak, aby boli zaistené potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia.
5. Vyučovanie bude zamerané na upevňovanie učiva, bez písomného alebo ústneho skúšania.
6. Žiaci budú mať rozvrh hodín, ktorý bude zahŕňať aj didaktické hry s rôznym zameraním.
7. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
8. Výnimku z povinnosti nosenia rúška budú mať žiaci a pedagogickí zamestnanci počas výchovno-vzdelávacieho procesu v priestoroch školy.
9. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( priečinok Dokumenty – Rôzne – Vyhlásenie ).
10. Príchod do školy bude od 7,45 hod. Žiakov sprevádzajúce osoby budú mať vstup do vnútorných priestorov školy zakázaný.
11. Pri vstupe do ZŠ bude ranné meranie teploty všetkých žiakov bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.
12. Zákonný zástupca zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
13. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy.
14. ZŠ nebude do konca školského roka organizovať žiadne spoločné akcie, výlety, školy v prírode.
15. Neprihlásení žiaci a žiaci 6. až 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
16. ŠKD bude v prevádzke po vyučovaní len pre 1. až 4. ročník

 
17. Rodičia žiakov neprihlásených a žiakov 6. až 9. ročníka, môžu prihlásiť svoje dieťa na odber suchého obeda na email-adresu: luba.novacikova@gmail.com , l.novacikova@zspusteulany.sk
- - do predmetu emailu vložte „ sucha strava“.
- - uzáver prihlasovanie je 28.5.2020 do 8,00 hod.

18. Emailová prihláška bude obsahovať:
- - Meno žiaka:
- - Trieda:
- - Meno rodiča alebo zákonného zástupcu:

19. Prihlásenie na odber suchej stravy bude platiť päť pracovných dní.

20. Suchá strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú v školskej jedálni za dodržiavania nasledujúcich hygienických podmienok:
- - vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka),
- - dodržiavania 2 m odstupov ,
- - rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk.

21. Ak rodič, zákonný zástupca, alebo žiak neodoberie nahlásené jedlo, náklady na prípravu jedla znáša jeho rodič, alebo zákonný zástupca.

22. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.

 

Vážení rodičia,

chcem vás poprosiť a zároveň upozorniť, aby ste aj v tejto ťažkej situácii spôsobenej šíriacim sa vírusom COVID-19 dbali na súčinnosť v spolupráci vašich detí s učiteľom. Ak to vaše technické podmienky dovoľujú dbajte na to , aby vaše dieťa-žiak rešpektovalo požiadavku učiteľa, komunikovať s učiteľom a plnilo jeho požiadavky. Bolo by nám veľmi ľúto, aby sme museli do záverečného hodnotenia žiakov ( vysvedčenia), ktorí túto komunikáciu ignorujú, napísať „Žiak odmietol spolupracovať s učiteľom“.
Ak máte nejaký vážny problém s technickou komunikáciou prosím, oznámte to triednemu učiteľovi.

S úctou

Ondrej Borek
Riaditeľ školy
Prečítajte si pravidlá pre zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021.
Pozor:
Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 bude zápis do 1.roč. ZŠ prebiehať v termíne od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podĺa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19 každé dieťa , ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1.roč. ZŠ.
Medzi nimi sú aj deti, ktorých rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa. preto týmto rodičom ponúkame možnosť, objednať na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:
Formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html , túto vyplníte a zašlete poštou na našu adresu CPPPaP, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
Nahlásením sa na tel.č. 0904 555 775
Zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk
Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.


Riaditeľstvo CPPPaP Galanta

 
Pozor:
List od Sociálnej Poisťovne, pobočka Galanta


Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!
26.03.2020
Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.
Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo aj s postupom, ako ho vyplniť.
Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrov
Späť
Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]