Pravidlá dištančného vyučovania

 1. Dištančné vyučovanie prebieha denne od 8.00 hod. do 13.10 hod.
 2. Rozvrhnutie vyučovacích hodín je:
  1. hodina 8.00 – 8.45
  2. hodina 8.50 – 9.35
  3. hodina 9.50 – 10.35
  4. hodina 10.40 – 11.25
  5. hodina 11.30 – 12.15
  6. hodina 12.25 – 13.10
 3. Vyučovanie prebieha podľa štandardného rozvrhu zverejnenom na stránkach školy (pokiaľ riaditeľ školy neurčí inak). Žiak je povinný dodržiavať rozvrh hodín a v stanovenom termíne odovzdávať vypracované zadania úloh.
 4. Učitelia dodržiavajú rozvrh hodín a časový harmonogram. Online hodina trvá najviac 45 minút.
 5. Žiak môže kontaktovať učiteľa za účelom konzultácie súvisiacej s preberaným obsahom učiva. Konzultácie prebehnú vo vopred stanovenom termíne.
 6. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná (učitelia zaznamenávajú účasť, neúčasť bude zohľadnené pri záverečnom hodnotení žiaka)!
 7. V prípade vzniknutých problémov (napr. ochorenie, PN, vyšetrenie u lekára, technické problémy), ktoré neumožňujú zapojiť sa do dištančného vzdelávania, je zákonný zástupca povinný aktuálne informovať triedneho učiteľa.
 8. Základným nástrojom komunikácie dištančného vyučovania sú stránka školy www.moja.skolanawebe.sk (IŽK), portál bezkriedy a MS Teams.
 9. Ak má žiak problémy s pripojením a komunikáciou cez MS Teams (alebo Bezkriedy), zákonný zástupca nahlási túto skutočnosť triednemu učiteľovi a škola zvolí individuálny spôsob komunikácie.
 10. Učiteľ vo svojej kompetencii rozhodne, koľko a ktoré hodiny budú odučené prezenčne (online, pomocou aplikácií na videokonferenciu) a ktoré dištančne (formou žiackych projektov a úloh).
 11. Učitelia venujú zvýšenú pozornosť individuálne integrovaným žiakom v zmysle odporúčaní výchovného poradcu.
 12. Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha priebežne počas tematických celkov písomnou aj ústnou formou. Po ukončení tematického celku nasleduje súhrnné hodnotenie a sebahodnotenie žiaka.
 13. Učitelia pri hodnotení využívajú otvorenú spätnú väzbu, diskusiu, analýzu nedostatkov a chybovosti.
 14. Žiacke práce, projekty a úlohy sú hodnotené podľa kritérií pre hodnotenie a klasifikáciu príslušných predmetov (v stupnici od „výborný“ po „nedostatočný“)
 15. Hodnotenie a klasifikácia z obdobia dištančného vyučovania je plnohodnotná a započítava sa do celkovej klasifikácia žiaka.
 16. Pri hodnotení a klasifikácii učitelia venujú zvýšenú pozornosť plagiátorstvu (z internetu a od spolužiakov odpísané a neoriginálne práce a úlohy sú hodnotené stupňom nedostatočný).
 17. V prípade žiackej pasivity, bude žiak vyzvaný ku zapojeniu sa do vyučovania a súčasne škola oboznámi zákonného zástupcu s touto skutočnosťou a požiada ho o nápravu.
 18. Za obdobie dištančného vyučovania môže byť žiakovi nariadená komisionálna skúška, ak:
  ◦ zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky,
  ◦ má menej ako 40% účasť na formách vyučovania,
  ◦ zadané úlohy vypracováva len na opakované upozornenia učiteľa alebo vôbec,
  ◦ v prípade účasti na online hodinách je pasívny,
  ◦ pri riešení úloh vykazuje vysokú chybovosť,
  ◦ nespolupracuje pri odstránení nedostatkov,
  ◦ nemá záujem o konzultácie v prípade neúspechu,
  ◦ vedenie žiackeho portfólia je nepostačujúce.
 19. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka:
  ◦ Je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na výchovu, vzdelávanie a na plnenie školských povinností v domácom prostredí (t.z. zabezpečiť pripojenie žiaka, funkčný mikrofón a kameru. Ak zákonný zástupca nedokáže zabezpečiť technické vybavenie, bezodkladne informuje triedneho učiteľa).
  ◦ Je povinný dodržiavať a rešpektovať podmienky distančného vzdelávania stanovené školou.
  ◦ Je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
  ◦ Má právo byť informovaný o dosiahnutých výchovno–vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa a jeho správaní sa počas online hodín.
 20. Škola rešpektuje právo na oddych, a preto učitelia v pracovné dni po 16.00 hod. a počas víkendov nekontaktujú žiakov ani zákonných zástupcov a neposkytujú telefonické konzultácie zákonným zástupcom ani žiakom.

  V Pustých Úľanoch, 21. november 2021

  Mgr. Ondrej Borek, riaditeľ školy

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]