Informácie o škole

ZŠ v Pustých Úľanoch v školskom roku 2017/2018 navštevuje 302 žiakov.

Sme plno organizovaná škola so siedmimimi triedami na I. stupni, s deviatimi triedami na II. stupni a štyrmi triedami Klubu detí.

Škola je od 01.01.1999 štátnou organizáciou na úseku školstva s právnou subjektivitou.

Na našej škole pracuje 22 pedagogických pracovníkov a 11 správnych zamestnancov.

Školu tvoria štyri samostatné budovy. Dve hlavné budovy boli v roku 2010 prepojené chodbou, v ktorej sú dve špecializované triedy, trieda matematiky a trieda spoločenských predmetov, dejepisu, a geografie. V tejto novopostavenej časti sú aj hygienické zariadenia a skrinky na odkladanie oblečenia. Škola má osemnásť kmeňových učební, ďalej jazykové laboratórium, kvalitne vybavené špecializované učebne fyziky, chémie a biológie, hudobnej výchovy, varenia a dve špecializované učebne výpočtovej techniky s /2 x 18/ PC počítačmi.

 

V ďalších dvoch budovách sa nachádza telocvičňa s posilňovňou a jedáleň. Budovy školy sa nachádzajú v krásnom lesoparku, ktorý oddeľuje školu od miestnej komunikácie.

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]