Oznamy

 

Vážení rodičia !

 

Na základe odporučenia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante bude vyučovací proces na Základnej škole v Pustých Úľanoch od 13.12.2022 (utorok) pozastavený.

Bude prebiehať dištančné vzdelávanie formou zadávania úloh cez portál bezkriedy.sk

Vyučovací proces v škole a školských zariadeniach bude obnovený 19.12.2022 (pondelok).

Pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť triednemu učiteľovi

  „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

 

Riaditeľ školy

 


 

Vážení rodičia !

 

Na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante bude vyučovací proces na Základnej škole v Pustých Úľanoch od 6.12.2022 pozastavený.

Vyučovací proces v škole a školských zariadeniach bude obnovený 12.12.2022 (pondelok).

Pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť triednemu učiteľovi

  „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

 

Riaditeľ školy 

 

Vážení rodičia !

 

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Základnej školy, Hlavná 86, Pusté Úľany, udeľujem dňa 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.- 9. ročníka z dôvodu šetrenia energie.

  

Milí naši žiaci, milí naši rodičia a priatelia školy !

 

 

 

 


 


Vážení rodičia!

 

Organizačné zabezpečenie začiatku  školského roka 2022/2023

-          Nástup žiakov do školy je 5.9.2022 t.j.pondelok o 8,00 hod.

-          Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude o 8,10 hod. na nádvorí školy medzi budovami A a B.

-          Pri prvom nástupe žiaka do školy , musí rodič predložiť škole  „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

-          Školský klub detí je v prevádzke od 5.9.2022 v čase:  

           a) ranná časť trvá od  6,30 hod. do 7,50 hod.                                                                           

           b) poobedňajšia časť od ukončenia denného vyučovania do 16,30 hod.                                                       

-          Stravovanie je zabezpečené od 5.9.2022 v školskej jedálni.

-         Žiaci si prinesú prezuvky a tašky. Vyučovanie končí po štvrtej vyučovacej hodine.

  

Vážení rodičia !

 

ZUŠ v Sládkovičove s elokovanými triedami na ZŠ v Pustých Úľanoch, oznamuje:

  

Vážení rodičia !

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Základnej školy, Hlavná 86, Pusté Úľany, udeľujem dňa 18.054.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.-8. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania„TESTOVANIE 5“.

 

 


 


Vážení rodičia !

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Základnej školy, Hlavná 86, Pusté Úľany, udeľujem dňa 6.4.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania„TESTOVANIE 9“.

 


 


 

Vážení rodičia !

 

Pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť škole

           „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

 

 

  


Humanitárna  pomoc Ukrajine !

 


Vážení rodičia !

 

Vyučovací proces dištančnou formou od 25.1.2022

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante, vyučovací proces na našej škole od 25.1.2022 (utorok) pokračuje dištančnou formou.

Vyučovací proces v škole a v školských zariadeniach bude obnovený 7.2.2022 (pondelok).    

Pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť škole

           „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.

 

R o z h o d n u t i e - RÚVZ Galanta

Riaditeľ školy


 

Vážení rodičia !

Dňom 10.1.2022 (pondelok) bude pokračovať vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ v Pustých Úľanoch prezenčnou formou podľa platného rozvrhu.

Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť škole

           „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " žiaka.


                                                               

Práce našich žiakov


Vážení rodičia žiakov 5.A

Po dnešnej (8.11.2021) konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, žiaci 5.A triedy 9.11.2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie s výnimkou žiakov, ktorým bol PCR testom potvrdený Covid-19. Títo žiaci pokračujú v 10 dňovej karanténe a riadia sa pokynmi svojho pediatra.

 8.11.2021

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia žiakov 5.A      !!!

 Z dôvodu ďalšieho výskytu pozitívneho žiaka na COVID-19 v tejto triede, žiaci zostávajú v domácej karanténe od 8.11.2021 až do odvolania riaditeľom školy. Žiaci sa budú vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu. Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

 7.11.2021

Riaditeľ školy

 

 


Vážení rodičia žiakov 5.A

 Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka na COVID-19 v tejto triede, žiaci zostávajú v domácej karanténe a budú sa do piatku 5.11.2021 vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu. Nástup žiakov do školy je 8.11.2021(pondelok).  Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

 

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia žiakov 3.B

 Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v týchto triedach, žiaci zostávajú v domácej karanténe a budú sa do piatku 22.10.2021 vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu.   Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

 

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia žiakov 1.B a 6.B triedy,

 z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v týchto triedach, žiaci zostávajú v domácej karanténe a budú sa do pondelka 11.10. vyučovať distančne pomocou programu Teams podľa platného rozvrhu.   Prosím rodičov, sledovať dieťa, poprípade otestovať.  

Ďakujem za pochopenie.

5.10.2021

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia!

Prosím zákonných zástupcov žiakov, ktorí si prevzali  domáce samotesty, aby cez  program „Škola na webe“, oznámili vykonanie testovania svojho dieťa.

Ďakujeme za porozumenie!

Postupnosť krokov:

 

Prvý a druhý krok               Tretí krok                        Štvrtý krok 


 

Vážení rodičia!

Prosím zákonných zástupcov žiakov , ktorí majú záujem otestovať svoje dieťa pomocou domácich samotestov alebo  kloktacích  testov, o vyplnenie žiadosti v programe  „Škola na webe“ ( internetová žiacka knižka vášho dieťaťa).

UKÁŽKA :

Vážení rodičia,

pri vykonávaní testovania vášho dieťaťa,  pomocou  antigénových samotestov, postupujte podľa pokynov výrobcu testov a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf


 

Vážení rodičia!

 

Organizačné zabezpečenie začiatku  školského roka 2021/2022

-          Nástup žiakov do školy je 2.9.2021 t.j.štvrtok o 8,00 hod.

-          Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude o 8,10 hod. na nádvorí školy medzi budovami A a B.

-          Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, musí rodič predložiť škole

           „ " žiaka.

-          Školský klub detí je v prevádzke od 2.9.2021 v čase:  

                                                                                              a) ranná časť trvá od  6,30 hod. do 7,50 hod.                                                                           

                                                                                              b) poobedňajšia časť od ukončenia denného vyučovania do 16,30 hod.                                                       

-          Stravovanie je zabezpečené od 2.9.2021 v školskej jedálni.

-          Triedni učitelia budú zisťovať záujem o  testovanie domácimi  antigénovými samotestami.

-         Žiaci, zamestnanci a hostia vstupujú  do budovy školy s rúškom, ktorý prekrýva horné dýchacie cesty.

-         Žiaci si prinesú prezuvky a tašky. Vyučovanie končí po štvrtej vyučovacej hodine.

 

Vážení rodičia, dnešný (1.9.2021) email z Odboru školstva, Okresného úradu Trnava:

 

„ Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

vzhľadom k tomu, že dodanie antigénových samotestov na domáce použitie bude v najbližších dňoch posunuté, rušíme termín vydávania samotestov 02.09.2021  9.00-14.00hod, Sklad CO, Priemyselná 8, Trnava.

O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

S pozdravom“

Mgr...................................

Odbor školstva | Okresný úrad Trnava "

 

Po oznámení termínu prevzatia antigénových samotestov , si ich naša škola prevezme a odovzdáme tým rodičom, ktorí prejavili alebo prejavia záujem o testovanie svojich detí.

           


 


 


Vážení rodičia,

v súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia
pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka
za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady
 na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov ZŠ žiadame rodičov, aby  najneskôr do 9.8.2021 priniesli  v čase od 9:00 hod.- 14:00 hod. zástupkyni školy dokumenty, kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

Dokumenty môžete vhodiť v jednej obálke aj do školskej schránky, ktorá sa nachádza na vstupných dverách do školy. Viď. obrázok.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste u vedúcej školskej jedálni a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia.

25.6.2021 (piatok): 

·       Žiaci II. stupňa končia vyučovanie štvrtou vyučovacou hodinou  tj. o 11,25 hod. Žiaci z Veľkého Grobu odchádzajú na autobus 10,50 hod. a žiaci zo Sládkovičova 11,36 hod.

·        Žiaci I. stupňa končia 10,30 hod. za predpokladu, že si rodič  osobne príde vyzdvihnúť  dieťa. Ak rodičia túto možnosť nemajú o ich dieťa bude postarané. ŠKD a kuchyňa  pokračuje  v nezmenenom režime.

Táto úprava súvisí s pretrvávajúcimi vysokými teplotami. 

24.06.2021

Riaditeľ školy

 


Vážení rodičia,

projekt výsadby ovocného stromoradia "Prívetivá krajina" je v hlasovaní. Podporte ho, prosím! Hlasovať môžete na priloženom linku aj opakovane každý deň.

Link na projekt:

https://www.2sanca.sk/.../privetiva-krajina-puste-ulany-8

 

Bližšie informácie o projekte sa dozviete :

Pre Úľany - Pro Fudemus n.o.

https://www.facebook.com/pusteulany

 


 

 

Vážení rodičia,

od 21.6.2021  žiaci II. stupňa končia vyučovanie  piatou vyučovacou hodinou  tj. o 12,15 hod. Táto úprava súvisí s pretrvávajúcimi vysokými teplotami.

 

19.06.2021

Riaditeľ školy

 


 

Školská dochádzka od 3.5.2021 (pondelok)

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra školstva z 28.8.2020 s účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva:https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Žiak pri vstupe do školy odovzdá ( Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti ) jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.  

 


 

Vážení rodičia žiakov 5. až 7. ročníka

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva a odporúčania RÚVZ Galanta  obnovujeme prezenčné vzdelávanie žiakov  5. – 7.  ročníka, od 26. 04. 2021 (pondelok).

 

-        Podmienka nástupu žiaka je negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a negatívny test samotného žiaka.  

-        Test zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č.160 body 17_19 platí 7 kalendárnych dní, bez ohľadu na       zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU.

 

Školská dochádzka:

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

-        ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]