Oznamy


Pozor:
Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 bude zápis do 1.roč. ZŠ prebiehať v termíne od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podĺa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19 každé dieťa , ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1.roč. ZŠ.
Medzi nimi sú aj deti, ktorých rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa. preto týmto rodičom ponúkame možnosť, objednať na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:
Formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html , túto vyplníte a zašlete poštou na našu adresu CPPPaP, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
Nahlásením sa na tel.č. 0904 555 775
Zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk
Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.


Riaditeľstvo CPPPaP Galanta

Pozor:
List od Sociálnej Poisťovne, pobočka GalantaRodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!
26.03.2020
Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.
Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo aj s postupom, ako ho vyplniť.
Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu nájdete na pobočkách SP, alebo na web stránke sociálnej poisťovni.


Vážení rodičia!

Milí žiaci, chcem vás upozorniť, že v týchto dňoch nemáte prázdniny, to znamená , že ste každý ( pokiaľ máte pripojenie na internet) povinný pracovať podľa pokynov vašich učiteľov jednotlivých predmetov .

Prosím rodičov aby dohliadli na túto povinnosť.

Ďakujem!
Riaditeľ školyVážení rodičia!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia $ 3 ods. 8 vyhlášky č.231/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.


Opatrenia ministerstva školstva z 24.03.2020

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Zápis

ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis do 1. ročníka bude v najbližśích dňoch /hodinách/ upresnený.

Ďakujem!
Riaditeľ školy

. . . .

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]