Oznamy


ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

s účinnosťou od 22. júna 2020

a) obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ
b) obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ.
Vážení rodičia,
po rozhodnutí zriaďovateľa Obec Pusté Úľany obnoviť prevádzku ZŠ školy v Pustých Úľanoch, dovoľujem si Vás informovať:


1. Od 22.6.2020 bude obnovené vyučovanie aj v 6. až 9. ročníku na základe dobrovoľnosti rozhodnutia zákonného zástupcu žiaka.
2. Vyučovať sa bude v triedach tak, ako boli vytvorené na začiatku školského roka 2019/2020.
3. Všetky aktivity budú volené tak, aby boli zaistené potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia.
4. Vyučovanie bude zamerané na upevňovanie učiva, bez písomného alebo ústneho skúšania.
5. Žiaci budú mať rozvrh hodín, ktorý bude zahŕňať aj didaktické hry s rôznym zameraním.
6. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
7. Výnimku z povinnosti nosenia rúška budú mať žiaci a pedagogickí zamestnanci počas výchovno-vzdelávacieho procesu v priestoroch školy.
8. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni, rodič predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( priečinok Dokumenty – Rôzne – Vyhlásenie ).
9. Príchod do školy bude od 7,50 hod. okrem cestujúcich žiakov a žiakov ranného ŠKD. Sprevádzajúce osoby budú mať vstup do vnútorných priestorov školy zakázaný.
10. Pri vstupe do ZŠ sa bude konať ranné meranie teploty všetkých žiakov bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.
11. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy.
12. ZŠ nebude do konca školského roka organizovať žiadne spoločné akcie, výlety, školy v prírode.
13. Vyučovanie žiakov 1. až 9. ročníka končí najneskôr piatou hodinou (12,15 hod.).
14. Stravovanie v ŠJ pre žiakov 6. až 9. ročníka nie je zabezpečené z prevádzkových dôvodov spôsobených hygienicko-epidemiologických opatrení.
15. Vyučovanie a stravovanie pre 1. až 5. ročník, ŠKD pre 1. až 4. ročník pokračuje naďalej nezmenené.
16. V pondelok 22.6.2020 si žiaci 6. až 9. ročníka prinesú všetky knihy na odovzdanie.

17. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.


Riaditeľ školy


Oznam MŠVVaŠ SR :
Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

Podrobné informácie a organizačné usmernenia a odporúčania k ďalšiemu otváraniu škôl zverejní ministerstvo školstva na svojej webstránke (www.minedu.sk).
ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.


Vážení rodičia,


po rozhodnutí zriaďovateľa Obec Pusté Úľany obnoviť prevádzku ZŠ v Pustých Úľanoch, dovoľujem si Vás informovať:


1. Od 1.6.2020 bude obnovené vyučovanie v 1. až 5. ročníku a v ŠKD na základe dobrovoľnosti rozhodnutia zákonného zástupcu žiaka.
2. Vyučovať sa bude v skupinách s najväčším počtom 20 žiakov, ktoré sa počas celého týždňa nebudú meniť.
3. V ŠKD budú do skupiny zaradení len žiaci toho istého ročníka a takto budú pokračovať aj pri stravovaní v ŠJ.
4. Všetky aktivity budú volené tak, aby boli zaistené potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia.
5. Vyučovanie bude zamerané na upevňovanie učiva, bez písomného alebo ústneho skúšania.
6. Žiaci budú mať rozvrh hodín, ktorý bude zahŕňať aj didaktické hry s rôznym zameraním.
7. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
8. Výnimku z povinnosti nosenia rúška budú mať žiaci a pedagogickí zamestnanci počas výchovno-vzdelávacieho procesu v priestoroch školy.
9. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( priečinok Dokumenty – Rôzne – Vyhlásenie ).
10. Príchod do školy bude od 7,45 hod. Žiakov sprevádzajúce osoby budú mať vstup do vnútorných priestorov školy zakázaný.
11. Pri vstupe do ZŠ bude ranné meranie teploty všetkých žiakov bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.
12. Zákonný zástupca zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
13. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy.
14. ZŠ nebude do konca školského roka organizovať žiadne spoločné akcie, výlety, školy v prírode.
15. Neprihlásení žiaci a žiaci 6. až 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
16. ŠKD bude v prevádzke po vyučovaní len pre 1. až 4. ročník
17. Rodičia žiakov neprihlásených a žiakov 6. až 9. ročníka, môžu prihlásiť svoje dieťa na odber suchého obeda na email-adresu: luba.novacikova@gmail.com , l.novacikova@zspusteulany.sk
- - do predmetu emailu vložte „ sucha strava“.
- - uzáver prihlasovanie je 28.5.2020 do 8,00 hod.

18. Emailová prihláška bude obsahovať:
- - Meno žiaka:
- - Trieda:
- - Meno rodiča alebo zákonného zástupcu:

19. Prihlásenie na odber suchej stravy bude platiť päť pracovných dní.

20. Suchá strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú v školskej jedálni za dodržiavania nasledujúcich hygienických podmienok:
- - vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka),
- - dodržiavania 2 m odstupov ,
- - rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk.

21. Ak rodič, zákonný zástupca, alebo žiak neodoberie nahlásené jedlo, náklady na prípravu jedla znáša jeho rodič, alebo zákonný zástupca.

22. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať.
Vážení rodičia,

chcem vás poprosiť a zároveň upozorniť, aby ste aj v tejto ťažkej situácii spôsobenej šíriacim sa vírusom COVID-19 dbali na súčinnosť v spolupráci vašich detí s učiteľom. Ak to vaše technické podmienky dovoľujú dbajte na to , aby vaše dieťa-žiak rešpektovalo požiadavku učiteľa, komunikovať s učiteľom a plnilo jeho požiadavky. Bolo by nám veľmi ľúto, aby sme museli do záverečného hodnotenia žiakov ( vysvedčenia), ktorí túto komunikáciu ignorujú, napísať „Žiak odmietol spolupracovať s učiteľom“.
Ak máte nejaký vážny problém s technickou komunikáciou prosím, oznámte to triednemu učiteľovi.

S úctou

Ondrej Borek
Riaditeľ školy

Prečítajte si pravidlá pre zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021.
Pozor:
Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, vás informujeme o zmenách ohľadom zápisu detí do 1.roč. ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Na základe zákona č.56 zo dňa 24.03.2020 , ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 bude zápis do 1.roč. ZŠ prebiehať v termíne od 15.4. do 30.4. 2020 bez účasti detí. Odporúča sa elektronická forma. Pripomíname, že podĺa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) §19 každé dieťa , ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí byť zapísané do 1.roč. ZŠ.
Medzi nimi sú aj deti, ktorých rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa. preto týmto rodičom ponúkame možnosť, objednať na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti:
Formou vyplnenia prihlášky, ktorú si viete stiahnuť z našej web stránky v sekcii http://www.centrumga.sk/dok_tlaciva.html , túto vyplníte a zašlete poštou na našu adresu CPPPaP, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
Nahlásením sa na tel.č. 0904 555 775
Zaslaním mailu na pppgalanta@psychology.sk
Po obnovení prevádzky nášho zariadenia budete telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie a následne bude toto vyšetrenie zrealizované.


Riaditeľstvo CPPPaP Galanta

Pozor:
List od Sociálnej Poisťovne, pobočka GalantaRodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!
26.03.2020
Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.
Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo aj s postupom, ako ho vyplniť.
Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu nájdete na pobočkách SP, alebo na web stránke sociálnej poisťovni.


Vážení rodičia!

Milí žiaci, chcem vás upozorniť, že v týchto dňoch nemáte prázdniny, to znamená , že ste každý ( pokiaľ máte pripojenie na internet) povinný pracovať podľa pokynov vašich učiteľov jednotlivých predmetov .

Prosím rodičov aby dohliadli na túto povinnosť.

Ďakujem!
Riaditeľ školyVážení rodičia!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia $ 3 ods. 8 vyhlášky č.231/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.


Opatrenia ministerstva školstva z 24.03.2020

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Zápis

ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis do 1. ročníka bude v najbližśích dňoch /hodinách/ upresnený.

Ďakujem!
Riaditeľ školy

. . . .

Späť

Beží na serveroch EXO hosting © 2002-2011 Bubbles [Prihlásenie]